regulamin

 

 

madrona.pl
ul. Kępińska 31
56-500 Syców
NIP 619-129-69-24
REGON 932022477

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego MADRONA.PL skierowany jest zarówno do konsumentów, użytkowników oraz innych osób odwiedzających witrynę. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Administratorem Danych Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest sklep MADRONA.PL reprezentowany przez właściciela. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.
 3. Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym w ramach usługi elektronicznej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • FORMULARZ REJESTRACJI - formularz umożliwiający utworzenie Konta.
 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495).
 • KONTO - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • Informacja handlowa (NEWSLETTER) - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – firma madrona.pl, ul. Kępińska 31, 56-500 Syców, NIP 619-129-69-24, REGON 932022477
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne;
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażone telefonicznie bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM.

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Konto (założenie, edycja, usunięcie na wiosek skierowany do firmy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 2. Formularz Zamówienia
 • Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących czynności:
  • wypełnienie Formularza Rejestracji
  • kliknięciu pola „Rejestracja”, "Zamów bez rejestracji" lub "Zaloguj się i zamów"
  • w zakładce „moje dane” dokonuje się edycji danych
 • Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego produktu do koszyka. Złożenie zamówienia następuje po spełnieniu dwóch kolejnych kroków:
  • wypełnienie Formularza Zamówienia
  • kliknięcie pola „Potwierdzenie zamówienia” *

*Przed ostatecznym złożeniem zamówienia i jego opłaceniem istnieje możliwość modyfikacji zamówienia jak również sposobu płatności. W tym celu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

III. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI.
Celem skorzystania z Usługi, użytkownik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
 • dostęp do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika);
 • posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
 • zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY.
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Ceny Produktów zamieszczone na stronie sklepu podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz ew. cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie sklepu jest wiążąca i ostateczna w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni robocze w godzinach 08:30 – 16:30.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień.
  • Celem zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie właściwej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia.
  • Następnie Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje zamówienie do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie właściwej wiadomości na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz przewidywanym okresem jego realizacji.
  • Sprzedawca informuje drogą elektroniczną bądź poprzez SMS, Klienta o wysłaniu zamówienia.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą telefonu.
  • Składanie zamówień można realizować od poniedziałku do soboty drogą telefoniczną dzwoniąc na numer: +48 691 332 146 lub 62 785 11 01
  • Zamówienie złożone za pomocą telefonu powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. produkt, jego cenę, adres doręczenia zamówienia oraz sposób płatności.
  • Potwierdzenie złożenia zamówienia Klient otrzyma na wskazany numer telefonu bądź adres poczty elektronicznej. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia, o którym mowa powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • za pobraniem
 • przelew bankowy na konto mBank 04 1140 2004 0000 3202 4808 7587
 • Przelewy24 - płatność online
 • płatność kartą (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)
VI. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY.
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem, pocztowa, pocztowa za pobraniem;
 2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Koszty dostawy podane są w trakcie składania Zamówienia. Ich wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 4. Termin dostawy zamówienia wynosi od 2 do 5 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin jego realizacji, który uzależniony jest od:
 • Płatność przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
 • Płatność za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 • Stanów magazynowych producenta zamówionego produktu

VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH.
 1. Usługodawca / Sprzedawca i Usługobiorca / Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej:
 • Klient / Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym (np. Newsletter);
 • Klient / Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie oświadczenia np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres siedziby firmy;
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Usługobiorca będący jednocześnie Klientem obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);
 • W stosunku do Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia;

VIII. REKLAMACJE.
 1. Sklep MADRONA.PL nie jest producentem artykułów sprzedawanych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności produktu z zamówieniem, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.
 4. Okres gwarancyjny jakim objęty jest produkt zamieszczony jest w informacjach znajdujących się w opisie produktu.
 5. Podstawą i zakresem odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 7. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  1. Zawarcie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia bądź stwierdzenia wady;
  2. Żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  3. Danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Podane wymogi w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres firmy.
IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub po wypełnieniu dostępnego formularza.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca produkt na adres podany przez sprzedawcę.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
 2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.
 3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony umowy postanowiły inaczej.
 4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest poinformować Sprzedawcę.
 6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 9. Stronu umowy wyłączają rękojmię za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zasady zmian Regulaminu.
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w związku ze: zmianami przepisów prawa; zmianami sposobów płatności i dostaw; zmianami zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmianą adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. W sytuacji, w której zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

Regulamin obowiązuje od 02.12.2019r.
 
--------------------------------------
 
Poprzednie wersje regulaminów: